Szkolenia obronne

Szkolenia obronne (ćwiczenia obronne) są dedykowane dla przedstawicieli administracji publicznej, pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa, powiatu i gminy oraz przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw które realizują zadania obronne.  Zasadniczym celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, uzyskanie przez uczestników umiejętności planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych oraz uzyskanie kompetencji właściwego zarządzania sprawami obronnymi. Zakres szkolenia może obejmować tematykę:

 • międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;
 • współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
 • procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;
 • podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;
 • polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasad funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa;
 • organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;
 • planowania operacyjnego i programowania obronnego;
 • przygotowań gospodarczo-obronnych;
 • zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza;
 • realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
 • współpracy cywilno-wojskowej, wojskowego wsparcie władz
  i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • przygotowań do militaryzacji;
 • zarządzania kryzysowego;
 • ochrony ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
 • ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • ochrony obiektów infrastruktury bezpieczeństwa, obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;
 • inne wg. potrzeb.

 

Szkolenia/kurs obronny może być organizowany na potrzeby danej instytucji, służby lub urzędu oraz w formie indywidualnych zapisów uczestników. Przedmiotowe szkolenia realizowane jest w formie wykładów, warsztatów i gier decyzyjnych. Głównie organizujemy szkolenia w wymiarze 1-dniowym,  3-dniowym lub 5-dniowym. Potwierdzeniem realizacji kursu, jest „certyfikat ukończenia kursu”.

 1. Kurs obronny (szczebel centralny) dedykowany osobom, które zawodowo związane są z problematyką bezpieczeństwa i obronności państwa na różnych poziomach administracyjnych i  w różnych instytucjach ⇒ Przykładowy programu szkolenia ⇐
 2. Kurs obronny  (szczebel lokalny) dedykowany organom władzy i komendantom służb i straży oraz pracownikom administracyjnym urzędów i przedstawicieli służb, straży poziomu lokalnego ⇒ Przykładowy programu szkolenia ⇐

W ofercie mamy możliwość zorganizowania zajęć praktycznych ze strzelania (OFERTA STRZELANIA)


Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową i bardzo merytoryczną ofertę szkolenia (pobierz OFERTĘ) w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa. Naszą ofertę podzieliliśmy na obszary dotyczące bezpieczeństwa narodowego, przygotowań obronnych i głównych zagadnień zarządzania kryzysowego (pobierz ZAPROSZENIE).

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

Pracowników zajmujących się problematyką obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na poziomie administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji, jak też osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

I. ĆWICZENIA OBRONNE 

W obowiązującym stanie prawnym, przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego[1] wprowadziły z jednej strony centralizację szkolenia teoretycznego, a z drugiej zobowiązała organizatorów ćwiczeń do prowadzenia szkolenia, w formie ćwiczeń. Zgodnie z § 10. 1 organizatorami ćwiczeń są między innymi:

 • minister – w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych, a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • wojewoda – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów.

Należy podkreślić, że ćwiczenia obronne powinny być organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji rządowej i samorządowej z ustalonym odpowiednio do przyjętego podziału hierarchicznego systemem ich koordynacji. Formy ćwiczeń takie jak gry decyzyjne czy treningi powinny umożliwiać doskonalenie w każdym czasie umiejętności wypracowywania decyzji podczas realizacji zadań obronnych jak i praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych, w tym prowadzenia dokumentacji obronnej.

Prezentowana przez ekspertów „Wszechnicy” OFERTA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI ĆWICZENIA OBRONNEGO uwzględnia specyfikę organizatorów ćwiczenia oraz specyfikę działania nadzorowanych urzędów, nadzorowanych lub podległych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U z 2021 poz. 2259)

 

Więcej w zakładce: Ćwiczenia obronne

 

II. SZKOLENIE ONLINE

 1. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa proponujemy Państwu specjalistyczne e-szkolenia obronne.
 2. Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie trzech dni szkoleniowych: (PROGRAM SZKOLENIA). Istnieje możliwość dostosowania programu e-szkolenia do potrzeb danej instytucji.
 3. Termin szkolenia jest ustalany po zebraniu się grupy szkoleniowej lub ustalany z daną instytucją.
 4. Organizacja szkolenia – szkolenie odbywa się na żywo z wykorzystaniem  internetowych środków komunikacji (Microsoft Teams). Każdy uczestnik otrzymuję termin szkolenia i zaproszenie (link) do uczestnictwa w zajęciach.
 5. Koszt szkolenia – 550 zł 
 6. Kolejna edycja szkolenia – wrzesień 2022!
 7. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

 

III. SZKOLENIE STACJONARNE

Program szkolenia obejmuje główne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa oraz uzupełniony jest o najważniejsze zagadnienia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Realizowany jest w czasie dwóch dni szkoleniowych: (PROGRAM SZKOLENIA).

 1. Termin szkolenia jest ustalany po zebraniu się grupy szkoleniowej lub ustalany z daną instytucją.
 2. Organizacja szkolenia – szkolenie realizowane jest w Warszawie lub miejsce może być ustalane wspólnie z Zamawiającym szkolenie.
 3. Koszt szkolenia – ustalany jest po dopracowaniu programu szkolenia i formuły jego przeprowadzenia.
 4. Kontakt: 507 705 620 lub biuro@wszechnica.com.pl

 

Zapraszamy do kontaktu.