Aktualności

W obowiązującym stanie prawnym, przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego[1] wprowadziły z jednej strony centralizację szkolenia teoretycznego, a z drugiej zobowiązała organizatorów ćwiczeń do prowadzenia szkolenia, w formie ćwiczeń. Zgodnie z § 10. 1 organizatorami ćwiczeń są między innymi:

  • minister – w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
  • osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych, a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
  • wojewoda – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
  • marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów.

Należy podkreślić, że ćwiczenia obronne powinny być organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji rządowej i samorządowej z ustalonym odpowiednio do przyjętego podziału hierarchicznego systemem ich koordynacji. Formy ćwiczeń takie jak gry decyzyjne czy treningi powinny umożliwiać doskonalenie w każdym czasie umiejętności wypracowywania decyzji podczas realizacji zadań obronnych jak i praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych, w tym prowadzenia dokumentacji obronnej.

Prezentowana przez ekspertów „Wszechnicy” OFERTA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI ĆWICZENIA OBRONNEGO uwzględnia specyfikę organizatorów ćwiczenia oraz specyfikę działania nadzorowanych urzędów, nadzorowanych lub podległych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U z 2021 poz. 2259)

 

Szczegóły w zakładce Ćwiczenia obronne