Zarząd i biuro

Prezes zarządu:

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski

adres mail: wb.sobolewski@gmail.com

Pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego specjalizując się w obszarach badawczych: zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zagrożenia bezpieczeństwa państwa (militarne i niemilitarne), obronność państwa, zarządzanie kryzysowe w wymiarze narodowym, UE i NATO. Pełnił funkcję kierownika lub koordynatora zespołu realizującego projekty finansowane przez NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i  obronności, wielokrotnie wyróżnianych w kraju i środowisku międzynarodowym. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji z obszaru obronności państwa i zarządzania bezpieczeństwem. W zakresie działalności naukowej organizował i uczestniczył w zespołach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w problematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W uczelniach pełnił funkcje kierownika zakładu, dyrektora instytutu, kierownika studiów doktoranckich, prodziekana wydziału, prorektora Akademii Obrony Narodowej, prorektora Akademii Sztuki Wojennej ds. dydaktycznych. Zawodową służbę wojskową zakończył w styczniu 2019 roku.

Pełnił funkcję eksperta i recenzenta Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestniczył w zespole Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, Strategicznego Przeglądu Obronnego. Współpracował i nadal utrzymuje kontakty z uczelniami resortowymi oraz wybranymi uczelniami cywilnymi w Polsce, a także instytucjami SZ RP, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, itp. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, członkiem Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przez wiele lat organizował i nadzorował realizację Wyższych Kursów Obronnych, szkoleń i kursów związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Adres biura:

Wszechnica Bezpieczeństwa

04 – 424 Warszawa

ul. Władysława Szeflera „Włada” 48/2

adres mail: biuro@wszechnica.com.pl