Książki

Jednym z ważnych obszarów działalności Wszechnicy Bezpieczeństwa  jest propagowanie problematyki bezpieczeństwa poprzez promocję wybranych publikacji.

Aktualnie polecamy następujące publikacje z zakresu bezpieczeństwa!

Nowość!

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa. Redakcja naukowa: Jacek Pawłowski, Bogdan Zdrodowski, Marian Kuliczkowski

Autorami Słownika są znani i cenieni prac naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz eksperci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy zaproponowali definicje wielu terminów z zakresu bezpieczeństwa, wzbogacając je o liczne uwagi czytelników, angielskie terminy haseł oraz poszerzyli listę o zupełnie nowe. Zespół autorski czynił wysiłki, aby znalazły się w nim możliwie wszystkie terminy stosowane dotąd w Polsce bądź w innych krajach, a po 2000 roku także stosowane w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jednocześnie uważano za celowe rozszerzenie treści Słownika o terminy z pogranicza nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków wojskowych, nauk prawnych, pedagogicznych, filozofii, psychologii, socjologii, informatyki i innych.

Przy definiowaniu poszczególnych haseł Słownika, zespół autorski korzystał z różnych źródeł, głównie wydawnictw naukowych i publicystycznych, ale także z terminów określonych w obowiązujących aktach prawnych, nadając im twórczy i uniwersalny charakter. Wykorzystano też i ujęto w słowniku terminologię zastosowaną przy opracowywaniu najnowszych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, a także Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP. Należy podkreślić staranne wydanie Słownika przez  Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

Zaktualizowany, poszerzony, gruntownie przepracowany i w swej strukturze bardziej przystępny Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, winien stać się źródłem wiarygodnej informacji o bezpieczeństwie dla szerokiego grona czytelników. Autorzy wyrażają nadzieję, iż przekazywany do rąk odbiorcy Słownik będzie ważnym źródłem wiedzy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z łacińską maksymą: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est” (Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać).

(Spis treści i fragment publikacji)

 

Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Autor: Grzegorz Sobolewski

Siły zbrojne stanowią największą i najlepiej zorganizowaną, fundamentalną część organizacji państwowej. Ich wysoka sprawność decyduje o stabilności i sile państwa, o jego suwerenności oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Organizacja, wyposażenie i skuteczność działania sił zbrojnych stanowią jeden z głównych wyznaczników siły państwa, który często decyduje o jego znaczeniu i pozycji w stosunkach międzynarodowych. Właściwie zorganizowane, wyposażone i wyszkolone, często o unikatowych zdolnościach działania, wydzielone do likwidacji zagrożeń jednostki SZ RP, działając w oparciu o czytelne i jednolite procedury, wynikające z uaktualnionych przepisów prawa, powinny zapewnić co najmniej wysoki stopień skuteczności rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Zadania Sił Zbrojnych RP wynikają z Konstytucji RP, szeregu ustaw odnoszących się do problematyki bezpieczeństwa narodowego i Strategii bezpieczeństwa narodowego RP.

Przedmiotowe opracowanie Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa, to wynik kontynuacji badań w zakresie funkcji jaką mogą spełniać Siły Zbrojne RP w kształtowaniu bezpieczeństwa w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych. Autor ma nadzieję, że i tym razem monografia będzie cenionym źródłem wiedzy o dużych walorach poznawczych i utylitarnych.

 

 

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Autor: Marian Kuliczkowski, Leszek Sawicki

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są przedsięwzięciem niezwykle złożonym, obejmującym – w stosownym zakresie – prawie wszystkie obszary i podmioty w państwie. Specyfika tych przygotowań, realizowanych przez niemilitarne podmioty systemu obronnego państwa, wynika stąd, że zakres przedmiotowy tych przygotowań, realizowany w czasie pokoju, nabiera w pełni znaczenia dopiero w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, podczas mobilizacji i w czasie wojny. W celu właściwego zrozumienia miejsca i roli pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP konieczne wydaje się usystematyzowanie i poznanie podstawowych pojęć w przedmiotowym zakresie. Należy jednak zauważyć, że prowadzenie przygotowań obronnych wymaga od wszystkich jego uczestników przede wszystkim znajomości podstaw prawnych realizacji określonych zadań.

 

(Spis treści i fragment publikacji)

 

 

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa – wybrane problemy. Autor: Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko

Zaprezentowane w niniejszej monografii treści są rezultatem prac autorów nad wybranymi problemami przygotowań obronnych państwa, realizowanych przez organy administracji publicznej. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że przygotowania obronne państwa stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Dlatego dużym walorem publikacji jest przedstawienie wielowymiarowego charakteru przedmiotowej problematyki. Efekt ten uzyskano, prezentując doświadczenia, opinie i wnioski oraz tzw. dobre praktyki autorów poszczególnych części opracowania, którzy reprezentują różne środowiska oraz obszary badawcze. Pozwoliło to na przygotowanie spójnego tematycznie zbioru opracowań o charakterze poznawczo-naukowym, który pozwalamy sobie tą drogą rekomendować Czytelnikom, w tym uczestnikom kursów obronnych.

(Spis treści i fragment publikacji)

(Noty biograficzne autorów)

 

Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy. Autor: Grzegorz Sobolewski

To unikatowa książka z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze jest fundamentalną pozycją, w której po raz pierwszy przedstawiono w sposób kompleksowy interdyscyplinarne podejście do współczesnego zarządzania kryzysowego w wymiarze narodowym i międzynarodowym.
Po drugie, jest jedną z niewielu w Polsce, pełną monografią poświęconą Siłom Zbrojnym RP jako największej i najlepiej zorganizowanej organizacji państwowej, których sprawność decyduje o skuteczności rozwiązywania sytuacji kryzysowej, a tym samym o umacnianiu bezpieczeństwa narodowego.  Publikacja jest cennym źródłem wiedzy w przedmiotowej problematyce oraz stanowi dużą wartość poznawczą i utylitarną. Ważność poruszanej problematyki, jak też interesujący sposób jej przedstawienia mogą sprawić, że publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem studentów i specjalistów danego przedmiotu.

 

 

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Autor: Marian Kuliczkowski

Zaprezentowane w niniejszej publikacji treści są rezultatem badań Autora nad wybranymi problemami pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w integrującym się systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Zasadniczym celem publikacji było zebranie, usystematyzowanie i rozwinięcie wiedzy naukowej oraz doświadczeń praktycznych w zakresie procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce.

(Spis treści i fragment publikacji).

 

 

 

Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym. Autor: Grzegorz Sobolewski, Dariusz Majchrzak, Zenon Sobejko

W publikacji zaprezentowane zostały problemy funkcjonowania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Z racji prezentowanych w publikacji zagadnień jest ona bardzo dobrym źródłem wiedzy dla pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, jak również studentów uczelni realizujących proces naukowo-dydaktyczny z zakresu nauk o bezpieczeństwie.

 

 

 

 

Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Autor: Andrzej Misiuk

Monografia stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji przemian organizacyjnych oraz zakresu przedmiotowego administracji spraw wewnętrznych w Polsce od XVIII wieku do współczesności. Wypełniała ona duży obszar dziejów rodzimej administracji publicznej.

Książka powinna stanowić podstawę do edukacji współczesnych kadr administracji rządowej oraz studentów kierunków administracja publiczna, prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe.

 

 

 

Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności. Autor: Paweł Gromek

Najważniejszym przesłaniem książki jest ukazanie nowego kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Stanowi go teoria organizacji bezpieczeństwa. Zgodnie z jej założeniami, działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli można grupować i opisywać analogicznie jak przedsiębiorstwa. Analiza ich strategii, struktury, zasobów i zasad zarządzania pozwala wychodzić naprzeciw problemom bezpieczeństwa, bardzo trudnym (wręcz niemożliwym) do rozwiązania przy zastosowaniu klasycznych sposobów myślenia. W książce przedstawiono założenia teoretyczne teorii organizacji bezpieczeństwa. Nie bez powodu opisano praktyczne ich zastosowanie na przykładzie masowej ewakuacji ludności. Problematyka ta jest niezwykle skomplikowana i niedookreślona formalnie. Zaprezentowanie jej w świetle omawianej teorii pozwoliło na uzyskanie właściwego obrazu oraz zidentyfikowanie sposobów podnoszenia sprawności organizacyjnej.

 

 

System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw. Autor: Piotr Mickiewicz

Książka prezentuje rozwiązania systemowe dotyczące usytuowania problematyki bezpieczeństwa w systemie politycznym wybranych państw. Są to USA, Wielka Brytania, Rosja, Francja, Japonia, Szwajcaria, RFN i Polska.

Aktualne drugie wydanie rozszerzono o tematykę prezentacji systemów bezpieczeństwa o kwestie przedsięwzięć z zakresu ochrony i obrony przestrzeni cybernetycznej. Omówiono zarówno strukturę organizacyjną państwowych systemów ochrony cybernetycznej, zadania powierzane poszczególnym podmiotom, jak również zaprezentowano zapisy dokumentów strategicznych oraz koncepcje zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Uaktualniono także informacje o sposobach prowadzenia polityki bezpieczeństwa przez władze poszczególnych państw.

Książka może służyć jako podręcznik dla studentów bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz administracji i politologii.

 

Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie.  Autor: Tomasz Aleksandrowicz

Drugie wydanie „Świata w sieci…” zostało uaktualnione oraz wzbogacone o nowy podrozdział dotyczący analizy sieci społecznych – narzędzia, który pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata sieciowego. Także i w tym przypadku autor, pozostając w ramach nauk o bezpieczeństwie, korzystał z osiągnięć innych dziedzin wiedzy, m.in.: z matematyki, a przede wszystkim teorii grafów.

 

 

 

 

Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Autor: Krzysztof Domeracki

Książka poświęcona jest jednej z najpotężniejszych organizacji niepaństwowych działających na Bliskim Wschodzie i poza nim – tj. organizacji Hezbollah. Monografia analizuje kluczowe wydarzenia, które zmieniają samą organizację, jak i cały krajobraz bezpieczeństwa w tym bardzo ważnym politycznie i strategicznie regionie świata. Publikacja wprowadza Czytelnika w mroczny świat rywalizacji pomiędzy największymi graczami na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie ukazuje możliwości wykorzystania potencjału podmiotów niepaństwowych w tej rywalizacji oraz ich rosnące znaczenie w obecnej erze informacyjnej.

 

 

 

Gotowość państwa do obrony i ochrony. Autor: Zbigniew Groszek

Książka podejmuje problematykę gotowości państwa do obrony przed zewnętrznymi, militarnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Przedstawia organy administracji publicznej zaangażowane w działania ochronne ludzi, ich mienia i środowiska oraz infrastruktury krytycznej w sytuacji wystąpienia wewnętrznych lub zewnętrznych zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Ponadto wyjaśnia istotę gotowości państwa do obrony i ochrony. Zawiera krytyczną analizę i ocenę obecnego stanu rozwiązań normatywnych, organizacyjnych i funkcjonalnych w przedmiotowym zakresie, jak również koncepcję nowych rozwiązań

 

 

 

System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia. Autor: Grzegorz Pietrek

Książka w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest ona efektem wieloletnich, wszechstronnych badań. Poparta jest wiedzą teoretyczną oraz wynikami badań empirycznych przeprowadzonymi przez autora. Stanowi jeden z elementów, które opisują i wyjaśniają zasady funkcjonowania, diagnozują mankamenty oraz wskazują koncepcje poprawy funkcjonowania systemu. Dotyka ona bardzo wrażliwego zagadnienia zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska. Wskazując na niedostatki funkcjonowania systemu, opierając się na badaniach metodami naukowymi, wskazuje na możliwe modyfikacje systemu, ukierunkowane na jego skuteczność.