Eksperci

Założeniem działalności Wszechnicy jest stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem naukowo-badawczym, przedstawicielami administracji publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży i inspekcji. W ramach prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej współpracujemy z uznanymi naukowcami i wykładowcami uczeni resortowych oraz uczelni cywilnych, które  prowadzą edukację i badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa. W naszym gronie są też byli specjaliści i eksperci z instytucji związanych z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.  

 

Prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI

Pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego specjalizując się w obszarach badawczych: zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zagrożenia bezpieczeństwa państwa (militarne i niemilitarne), obronność państwa, zarządzanie kryzysowe w wymiarze narodowym, UE i NATO.

Pełnił funkcję kierownika lub koordynatora zespołu realizującego projekty finansowane przez NCBiR z obszaru bezpieczeństwa i  obronności, wielokrotnie wyróżnianych w kraju i środowisku międzynarodowym. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji z obszaru obronności państwa i zarządzania bezpieczeństwem. W zakresie działalności naukowej organizował i uczestniczył w zespołach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w problematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W uczelniach pełnił funkcje kierownika zakładu, dyrektora instytutu, kierownika studiów doktoranckich, prodziekana wydziału, prorektora Akademii Obrony Narodowej, prorektora Akademii Sztuki Wojennej ds. dydaktycznych. Zawodową służbę wojskową zakończył w styczniu 2019 roku.

Pełnił funkcję eksperta i recenzenta Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestniczył w zespole Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, Strategicznego Przeglądu Obronnego. Współpracował i nadal utrzymuje kontakty z uczelniami resortowymi oraz wybranymi uczelniami cywilnymi w Polsce, a także instytucjami SZ RP, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, itp. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, członkiem Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przez wiele lat organizował i nadzorował realizację Wyższych Kursów Obronnych, szkoleń i kursów związanych z bezpieczeństwem narodowym.

 

Dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI

Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego, nauczyciel akademicki w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na stanowisku profesora uczelni. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej – 1980 rok. W latach 1980-2003 pełnił szereg odpowiedzialnych stanowisk w jednostkach wojskowych Wojsk Obrony Powietrznej Kraju oraz w Sztabie Generalnym WP. W ramach realizowanych zadań służbowych poznał strukturę przedmiotowo-podmiotową systemu obronnego państwa oraz procedurę legislacyjną i zasady techniki prawodawczej, niezbędne podczas przygotowywania i uzgadniania projektów wielu aktów prawnych z zakresu problematyki obronnej. W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych w specjalności mobilizacja państwa i sił zbrojnych na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej.

Po zakończeniu służby w Wojsku Polskim w latach 2003 – 2004 był wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. W latach 2004 – 2008 pracował w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON na stanowisku starszego specjalisty. Zajmował się problematyką pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa oraz uczestniczył w przygotowaniu projektów rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów. Brał udział w pracach Zespołu Kontrolnego Prezesa Rady Ministrów do przeprowadzania kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej i województwach.

Od 2 stycznia 2009 roku adiunkt w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Decyzją Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON w lutym 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W latach 2016-2020 Kierownik Katedry Przygotowań Obronnych Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. Obecnie na stanowisku profesora uczeni.

Specjalizuje się w problematyce pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Jest autorem programów przedmiotów z tego zakresu oraz prowadzi zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich realizowanych w ASzWoj. Ważnym obszarem działalności dydaktycznej są zajęcia teoretyczne (wykłady i seminaria) oraz gry decyzyjne prowadzone na Wyższych Kursach Obronnych oraz kursach specjalistycznych dla żołnierzy zawodowych organizowanych w Centrum Doskonalenia Kursowego ASzWoj. Dorobek naukowy obejmuje liczne monografie i publikacje w czasopismach naukowych oraz udział w projektach badawczych z zakresu bezpieczeństwa i obronności (wykaz publikacji: https://mkuliczkowski.pl/publikacje).

Współorganizator i aktywny uczestnik licznych konferencji i seminariów naukowych  poświęconych problematyce bezpieczeństwa i obronności państwa. W latach 2009-2019 kierownik komercyjnych kursów obronnych, dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw realizowanych w AON (od 1 października 2016 w ASzWoj). Uczestniczył aktywnie w pracach Zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego  2016-2017.

 

Płk rez. mgr Zenon SOBEJKO

Oficer WP z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W swojej karierze zawodowej pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, między innymi Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego UW i Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA. Współtwórca aktów wykonawczych do ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie pełnił funkcje Szefa Biura Monitorowania Zagrożeń i Szefa Samodzielnego Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń.

Przez okres blisko trzech lat realizował również zadania z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w samorządzie terytorialnym. Absolwent studiów podyplomowych i Wyższych Kursów Obronnych w AON. Uczestnik jako prelegent wielu konferencji w kraju i za granicą. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania kryzysowego i obronności.

W ostatnich latach swojej pracy zawodowej związany był z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, gdzie jako nauczyciel akademicki  prowadził zajęcia z problematyki zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych państwa.

 

Dr inż. Krzysztof KOLIŃSKI

Pułkownik rezerwy WP, doktor nauk społecznych w zakresie obronności państwa. Absolwent Wydziału Cybernetyki Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Długoletni wykładowca ASG i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1987-2002). Autor i współautor opracowań naukowych, ćwiczeń, skryptów i podręczników akademickich z zakresu kierowania i dowodzenia Siłami Powietrznymi, pozamilitarnych przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego. Organizował i uczestniczył w szeregu konferencjach związanych z bezpieczeństwem militarnym, posiada bogate doświadczenie w organizacji oraz realizacji ćwiczeń wojskowych (CMX i CME, Anakonda).

W latach 2002-2014 pełnił funkcję głównego specjalisty, a następnie naczelnika wydziału w Ministerstwie Finansów zajmujący się problematyką pozamilitarnych przygotowań obronnych resortu finansów. Autor i współautor wszystkich dokumentów z zakresu planowania i programowania obronnego opracowywanych w Ministerstwie Finansów w latach 2004-2014.

Posiadana wiedza i bogate doświadczenie zawodowe sprawia, że aktywnie uczestniczy w szkoleniach obronnych wielu instytucji. Ponadto, współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego AON, a obecnie Akademii Sztuki Wojennej w zakresie zajęć związanych z obronnością państwa.

 


Jeżeli posiadasz wiedzę i doświadczenie w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa i obronności państwa, napisz do nas. Tworzymy bazę ekspertów i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w celu wzajemnej dyskusji oraz rozwoju bezpieczeństwa.