Zarządzanie kryzysowe

Kursy zarządzania kryzysowego są jest dedykowane dla przedstawicieli administracji publicznej, pracowników merytorycznych komórek do spraw zarządzania kryzysowego w administracji publicznej na poziomie: ministerialnym, województwa, powiatu i gminy oraz przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw które realizują zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.  Ważnym podmiotem zarządzania kryzysowego są też SZ RP, służby i straże.

Zasadniczym celem kursu jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, uzyskanie przez uczestników umiejętności planowania, organizowania i realizacji zadań w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz uzyskanie kompetencji właściwego zarządzania sprawami ochrony ludności i infrastruktury krytycznej. Zakres szkoleń wynika głównie z wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego oraz aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie. Zakres i treść kursu zarządzania kryzysowego może być modyfikowana, jednak głównie tematyka dotyczy:

 • funkcja zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego;
 • zakres, treść i aktualne regulacje prawne zarządzania kryzysowego
  w Polsce;
 • rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego;
 • Struktura, zadania i zasady funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego i centrów zarządzania kryzysowego w strukturze administracji rządowej i samorządowej;
 • aktualne zagrożenia kryzysowe – Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
 • istota i treści planowania cywilnego;
 • metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego;
 • ochrona infrastruktury krytycznej
 • Narodowy Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, plan ochrony infrastruktury krytycznej;
 • stopnie alarmowe, zasady i warunki ich wprowadzania;
 • planowanie i organizacja działań zarządzania kryzysowego;
 • proces podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;
 • metodyka planowania i opracowania ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • radzenie ze stresem w sytuacjach kryzysowych;
 • nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym;
 • inne wg. potrzeb.

Kurs zarządzania kryzysowego może być organizowany na potrzeby danej instytucji, służby lub urzędu oraz w formie indywidualnych zapisów uczestników. Przedmiotowy kurs realizowany jest w formie wykładów, warsztatów i gier decyzyjnych. Głównie organizujemy szkolenia w wymiarze 1-dniowym,  3-dniowym lub 5-dniowym. Potwierdzeniem realizacji kursu, jest „certyfikat ukończenia kursu”.

 

⇒ Przykładowy program szkolenia ⇐