Ćwiczenia obronne

W obowiązującym stanie prawnym, przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego[1] wprowadziły z jednej strony centralizację szkolenia teoretycznego, a z drugiej zobowiązała organizatorów ćwiczeń do prowadzenia szkolenia, w formie ćwiczeń. Zgodnie z § 10. 1 organizatorami ćwiczeń są między innymi:

 • minister – w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych, a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • wojewoda – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów.

Należy podkreślić, że ćwiczenia obronne powinny być organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji rządowej i samorządowej z ustalonym odpowiednio do przyjętego podziału hierarchicznego systemem ich koordynacji. Formy ćwiczeń takie jak gry decyzyjne czy treningi powinny umożliwiać doskonalenie w każdym czasie umiejętności wypracowywania decyzji podczas realizacji zadań obronnych jak i praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych, w tym prowadzenia dokumentacji obronnej.

Prezentowana przez ekspertów „Wszechnicy” OFERTA KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI ĆWICZENIA OBRONNEGO uwzględnia specyfikę organizatorów ćwiczenia oraz specyfikę działania nadzorowanych urzędów, nadzorowanych lub podległych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U z 2021 poz. 2259)

 

OGÓLNA KONCEPCJA PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO

 ETAP I – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ĆWICZENIA

 1. Opracowanie założeń organizacyjnych do ćwiczenia i dokumentacji do jego przeprowadzenia, w szczególności projektów niezbędnej dokumentacji do ćwiczenia w formie papierowej i elektronicznej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu obejmującej między innymi:
  • założenia do ćwiczenia i strukturę organizacyjną ćwiczenia,
  • harmonogram prac zespołu autorskiego ćwiczenia,
  • ramowy plan przygotowania ćwiczenia,
  • koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,
  • dokumenty wyjściowe do przygotowania przez ćwiczących,
  • dokumenty składowe planu przeprowadzenia ćwiczenia m. in. organizację i strukturę sił biorących udział w ćwiczeniu; organizację łączności na czas ćwiczenia; System Stałych Dyżurów; zasady obiegu informacji i decyzji na Stanowisku Kierowania (SK) wynikające z realizowanych zadań operacyjnych; strukturę Stanowiska Kierowania; inne zagadnienia,
  • Komunikat Nr 1 – sytuacja wyjściowa do ćwiczenia z załącznikami pomocniczymi,
  • Komunikat Nr 2 – szczegółowa sytuacja polityczno-militarna na potrzeby przeprowadzenia ćwiczenia z załącznikami pomocniczymi,
  • szczegółowy plan przebiegu ćwiczenia;
  • plan podawania wiadomości z załącznikami pomocniczymi;
  • wykaz skrótów stosowanych w dokumentacji ćwiczenia,
  • karta oceny.
 2. Udział w pracach zespołu autorskiego ćwiczenia, w tym przygotowywanie projektów dokumentów i pism do realizowanych przedsięwzięć; uzgadnianie z przedstawicielami na każdym etapie realizacji przedsięwzięć wynikających z dokumentacji ćwiczenia.

 

ETAP II – PRZYGOTOWANIE KIEROWNICTWA I UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA DO JEGO PRZEPROWADZENIA OBEJMUJĄCE:

 1. Zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa i zasadami ochrony informacji niejawnych podczas ćwiczenia.
 2. Zapoznanie z ogólną sytuacją polityczno-militarną i położeniem stron oraz dokumentami normatywnymi.
 3. Przekazanie ćwiczącym sytuacji wyjściowej do ćwiczenia.
 4. Wprowadzenie do ćwiczenia, które wynikają z Harmonogramu szkolenia obronnego.

 

ETAP IIIPRZEPROWADZENIE ĆWICZENIA I JEGO ZAKOŃCZENIE OBEJMUJĄCE:                

 1. Przygotowanie projektów wystąpień oraz prezentacji multimedialnych dla Kierownictwa Ćwiczenia na jego rozpoczęcie.
 2. Wspomaganie Kierownictwa Ćwiczenia podczas rozpoczęcia ćwiczenia i w czasie jego trwania.
 3. Spełnianie w czasie ćwiczenia zadań określonych dla grupy kontroli, oceny i omówienia ćwiczenia oraz podawania wiadomości.
 4. Współpraca z Grupą Organizacyjno-Koordynacyjną ćwiczenia (przedstawiciele Zamawiającego).
 5. Przekazywanie ćwiczącym zadań do wykonania oraz reagowanie na popełniane błędy przez ćwiczących.
 6. Wsparcie ćwiczących w realizacji zadań, a w szczególności w prawidłowości podejmowanych decyzji, właściwego stosowania założeń do ćwiczenia, ochroną informacji niejawnych (tajemnicy) i przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa.
 7. Wstępne omówienie ćwiczenia i jego zakończenie polegające na:
  • przygotowaniu i przekazaniu projektu wystąpienia dla Kierownictwa Ćwiczenia na jego zakończenie,
  • przypomnienie tematu i celów ćwiczenia,
  • omówienie przebiegu ćwiczenia,
  • przedstawienie uwag i wniosków wynikających z ćwiczenia,
  • wskazanie zebranych doświadczeń i wniosków do ewentualnego wdrożenia w praktyce szkoleniowej.

 

ETAP IV – OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z ĆWICZENIA

Opracowanie i przedstawienie projektu sprawozdania końcowego z ćwiczenia, który powinien zawierać następujące elementy:

 1. Podstawę przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego (w tym dokumenty odniesienia).
 2. Informacje ogólne o ćwiczeniu (uzasadnienie przeprowadzenia ćwiczenia ).
 3. Cel i zagadnienia szkoleniowe.
 4. Opis przygotowania do ćwiczenia i przebiegu ćwiczenia.
 5. Ogólny scenariusz ćwiczenia.
 6. Załączniki tematyczne ćwiczenia.
 7. Wnioski i rekomendacje z ćwiczenia.